Erfbelasting belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken en erfbelasting gebruiken in jouw voordeel

Mogelijk weten jouw kinderen dat zij van jou vroeg of laat een erfenis zullen ontvangen. Slechts weinig ouders en kinderen bespreken dit onderwerp met elkaar. Geld blijkt vaak een beladen onderwerp te zijn. Door er tijdig met elkaar over te praten kan ergernis en belasting bespaard worden.

Erfbelasting

Ervan uitgaande dat jij als ouders niet al het geld nodig hebt om van te leven, is het mogelijk om erfbelasting te besparen door gezamenlijk na te denken over een schenkingsplan. Goed te weten is dat het tarief van de schenkbelasting gelijk is aan dat van de erfbelasting. Desondanks kunnen schenkingen fiscaal voordeliger uitpakken dan erven. En wel om de volgende redenen. Ten eerste geldt er jaarlijks een vrijstelling van 5.515 euro voor kinderen. Voor kinderen van 18 jaar tot 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van 26.457 euro. Deze mogelijkheid eindigt op de 40ste verjaardag van je kind of zijn jongere partner. Door gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen kan erfbelasting worden bespaard. Ook mag jij je kind 55.114 euro belastingvrij schenken als deze een studie of opleiding gaat volgen welke minimaal 20.000 euro per jaar kost, exclusief levensonderhoud. De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen mogen verder onder voorwaarden nog eenmalig worden uitgebreid met 103.643 euro als sprake is van een schenking welke door je kind wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering van de eigen woning of de aflossing van de hypotheeklening.

Erfbelasting besparen, belastingvrij schenken en meer

Het doel van een schenkingsplan is om het vermogen vanuit jij als ouders (deels) al bij leven geleidelijk te laten overgaan naar je kinderen als toekomstige erfgenaam. Hierdoor wordt het mogelijk om een gedeelte belasting vrij te schenken door gebruik te maken van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting. Het optimaal benutten van de mogelijkheden om belastingvrij schenken om erfbelasting te besparen lijkt op het eerste gezicht een puur rationele aangelegenheid. Maar wat betekent het voor je om jouw kinderen een bedrag te schenken? Wat vind je hierbij belangrijk? Belasting besparen? Jouw kinderen helpen? Meer schenken dan vrijgesteld is, waardoor er wel belasting verschuldigd is? Dit zijn goede vragen die een financieel planner met je zal bespreken.

Belastingvrij schenken door middel van papieren schenking

Mocht jij als ouders problemen hebben met het al bij leven afstaan van (grote) delen van jouw vermogen, dan biedt een papieren schenking uitkomst. Het bezit blijft dan gewoon beschikbaar voor de ouders voor het levensonderhoud. Wel zal jaarlijks 6% rente aan je kinderen moeten worden betaald over de geschonken vordering. Let op: elke schenking dient bij de notaris te worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.

Als je kinderen over de papieren schenkingen schenkbelasting zijn verschuldigd, dan is het een mogelijkheid dat je als ouder dit bedrag aan jouw kind voorschiet. Een papieren schenking lijkt dus aantrekkelijk wanneer je als ouder nog over jouw vermogen wil kunnen beschikken. Maar wat nu als je langer leeft dan verwacht? En je de rentelasten over de schenkingen op papier aan jouw kinderen niet meer kunt betalen? Bedacht moet worden dat de schenkingen ook voor jouw kinderen fiscale gevolgen kunnen hebben. De schenkingen leiden bij jouw kind tot vermogensvorming en bij je tot een schuld in box 3. Jouw kind kan de verschuldigde belasting over de vordering voldoen uit de rente die hij van je ontvangt over de schuldig erkende bedragen. Bij je overlijden zorgt de schuld die je hebt aan jouw kind voor een verlaging van de erfenis waardoor uiteindelijk belasting wordt bespaard.

Schenkbelasting verminderen met schenkingsplan

Populair zijn schenkingsplannen gebaseerd op jaarlijkse schenkingen ter grootte van de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro. Beschikt je over een groot vermogen, dan kan worden gedacht aan jaarlijkse schenkingen ter grootte van de vrijstelling vermeerderd met de eerste schijf (10%), ofwel 132.238 euro (vrijstelling 5.515 euro + eerste schijf (10%) schenkbelasting 126.723 euro). Op deze manier wordt voorkomen dat bij overlijden 20% erfbelasting moet worden voldaan (voor het geërfde boven de 126.723 euro). Een dergelijk schenkingsplan levert je dus 10%-belasting van het toekomstig te vererven vermogen op.

Waar in het huidige boxenstelsel al snel een jaarlijks inkomstenbelastingvoordeel in box 3 optreedt op familieniveau, zal dit vanaf 2022 na de voorgestelde wijzigingen omslaan in een jaarlijks nadeel. Schenken op papier wordt zodoende minder aantrekkelijk als deze voorgestelde wijzigingen per 2022 in box 3 doorgaan

Afhankelijk van de hoogte van de schenking moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Een schenkingsplan is pas echt effectief in de situatie dat jij als schenker weet welk geldbedrag je nu, straks en later kunt missen. Een financieel planner helpt je om dit inzichtelijk te maken. Heb je behoefte aan een passend schenkingsplan? Neem dan eens contact op met een van onze gecertificeerd financieel planners.